O firmieRODO - Informacje o przetwarzaniu danych osobowychSzanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), spółka KG Partners Property Sp. z o.o. („KGPP”) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-613) przy ul. Chałubińskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092761, kapitał zakładowy w wysokości w wysokości 250.000,00 zł („KGPP”), niniejszym informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KG Partners Property Sp. z o.o.

2. KG Partners Property Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy między KG Partners Property Sp. z o.o. a Panią/Panem jako kontrahentem KGPP lub, gdy jest to niezbędne, do wykonania umowy łączącej Panią/Pana z KGPP (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może się okazać konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazanych powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów KGPP (art. 6 ust. 1 lit f RODO). W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest, bądź warunkiem zawarcia i wykonywania umowy między Panią/Panem jako kontrahentem a KGPP, bądź wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów KGPP. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez KGPP usług na Pani/Pana rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w ww. celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
b) podmiotom współpracującym z KGPP na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. wskazanych celów, tj. w zakresie zawierania i/lub realizacji umowy między Panią/Panem a KG Partners Property Sp. z o.o., przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez KGPP uzasadnionego interesu administratora określonego powyżej. W zakresie w jakim wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

7. Przysługują Pani/Panu odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku gdy, przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KG Partners Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec KG Partners Property Sp. z o.o. w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez KGPP, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt pisemny z KG Partners Property Sp. z o.o. na adres ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

(22) 33-11-222, biuro@kgpp.pl (22) 33-pokaż numer, biuro@kgpp.pl